Một ly nâng cao tình bạn
Hai ly uống cạn cơn sầu
Ba ly nước chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đấy
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly làm bè lội nước
Bảy ly chân trước chân sau
Tám ly...khiêng nhau vô nghĩa địa +__+